โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) จัดทำขึ้นโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมให้ นักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์บเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์/บริการที่สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตามนโยบายของประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิค การออกแบบและแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการให้ทุนสนับสนุนเพอใหไดผลงานนวตกรรมทพรอมจะขยายผลใชงานไดจรงในอนาคต และสามารถสงตอผเขารวมโครงการใหหนวยงานบมเพาะธรกจของภาครฐ ภาคการศกษา และภาคเอกชนทมอยหลายหนวยงานในปจจบนเพอบมเพาะธรกจ และ/หรอสงตอใหหนวยสนบสนนการใหทนสรางนวตกรรมหลกหรอนกลงทนในโอกาสตอไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.