นำเสนอ12ผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิ ษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.